Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok bol stanovený podľa platných zákonov a vzťahuje sa na tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode www.modernespanie.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Na podmienky reklamačného konania sa ďalej vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.modernespanie.sk. Základným dokumentom pre uplatňovanie reklamácií je kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim.

Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom predajného dokladu alebo dodacieho listu v prípade, keď je zásielka doručená zmluvným prepravcom. Ak odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi predajným dokladom a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve) alebo neobdržal so zásielkou správne vyplnený záručný list, je povinný podať najneskôr do 3 dní písomne ​​správu na e-mailovú adresu info@modernispani.cz. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.

Záručné podmienky

Dĺžka záruky je uvedená na dodacom/záručnom liste pri každej položke v mesiacoch. Ak nie je uvedená, predajca poskytuje záruku 24 mesiacov. 

Reklamačné podmienky

Niektorí výrobcovia používajú v súlade so zákonom zjednodušený postup a záručné listy k tovaru nevydávajú. Dokladom na uplatnenie záruky je potom predajný doklad - faktúra. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu. Tovar musí byť v pôvodnom obale v úplnom stave, vrátane príručiek a ostatného príslušenstva.

Nárok na uplatnenie reklamácie či záruky zaniká v následujúcich prípadoch

  • poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri prevzatí tovaru. V prípade, že tovar nie je na mieste skontrolovaný pred vodičom, nie je možné brať následne na zreteľ reklamáciu spôsobenú dopravcom)
  • po vykonaní neoprávneného zásahu (úprav) do tovaru bez predchádzajúceho písomného dovolenia predávajúceho
  • používáním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii
  • tovar bol poškodený živlami
  • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, použitím tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú kancelárskemu prostrediu, zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej ČSN